தமிழ் பெயரியல் யின் அர்த்தம்

பெயரியல்

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    ஒரு இலக்கண நூலில் பெயர்ச்சொற்களின் அமைப்பு, வகைகள் முதலியவற்றை விளக்கும் பிரிவு.