தமிழ் பெருங்கதை யின் அர்த்தம்

பெருங்கதை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பிள்ளையார் படிப்பு.