தமிழ் பெருந்தகை யின் அர்த்தம்

பெருந்தகை

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு மதிப்பிற்கும் பெருமைக்கும் உரியவரைக் குறிப்பிடப் பயன்படுத்தும் சொல்.

    ‘பேராசிரியப் பெருந்தகை அவர்களே!’