தமிழ் பெரும்புள்ளி யின் அர்த்தம்

பெரும்புள்ளி

பெயர்ச்சொல்