தமிழ் பெருமாள் மாடு யின் அர்த்தம்

பெருமாள் மாடு

பெயர்ச்சொல்