தமிழ் பொக்கென்று யின் அர்த்தம்

பொக்கென்று

வினையடை