தமிழ் பொக்கென்று யின் அர்த்தம்

பொக்கென்று

வினையடை

  • 1

    காண்க: பொசுக்கு- என்று