தமிழ் பொடிப் பையன் யின் அர்த்தம்

பொடிப் பையன்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு