தமிழ் பொதுஜனம் யின் அர்த்தம்

பொதுஜனம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு