தமிழ் பொதுப்படையான யின் அர்த்தம்

பொதுப்படையான

பெயரடை

  • 1

    (பேச்சு, எழுத்து முதலியவை குறிப்பாக ஒருவரைப் பற்றியோ ஒன்றைப் பற்றியோ இல்லாமல்) பொதுவான.

    ‘பொதுப்படையான கருத்து’