தமிழ் பொரிகடலை யின் அர்த்தம்

பொரிகடலை

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு பொட்டுக்கடலை.

  • 2

    வட்டார வழக்கு பொரியும் பொட்டுக்கடலையும் சேர்ந்த கலவை.