தமிழ் பேயை விரட்டு யின் அர்த்தம்

பேயை விரட்டு

வினைச்சொல்விரட்ட, விரட்டி