தமிழ் பேரப்பிள்ளை யின் அர்த்தம்

பேரப்பிள்ளை

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு