தமிழ் போதுமான யின் அர்த்தம்

போதுமான

பெயரடை

  • 1

    போதிய.

    ‘என்னிடம் போதுமான பணம் இருக்கிறது’