தமிழ் போறணை யின் அர்த்தம்

போறணை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ரொட்டி முதலியவை தயாரிப்பதற்குப் பயன்படும் மண் அடுப்பு.

  • 2

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு புகையிலை பதப்படுத்தும் இடம்.