பொறி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

பொறி1பொறி2பொறி3பொறி4

பொறி1

வினைச்சொல்பொறிக்க, பொறித்து

 • 1

  (கல், உலோகம், மரம் போன்றவற்றின் பரப்பில் எழுத்து, உருவம் முதலியவற்றை) வெட்டி அல்லது செதுக்கி உருவாக்குதல்.

  ‘திமிலோடு கூடிய எருதின் படம் பொறித்த நாணயம்’
  ‘சோழப் பேரரசுகுறித்த பல முக்கியமான விபரங்கள் இந்தக் கல்வெட்டில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன’
  ‘பள்ளியின் பெயர் பொறித்த பித்தளைத் தகடு’

பொறி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

பொறி1பொறி2பொறி3பொறி4

பொறி2

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (நெருப்பிலிருந்து) சிதறும் துகள்.

  ‘தீப்பொறி’
  உரு வழக்கு ‘சிந்தனையில் ஒரு பொறி தெறித்தது’

பொறி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

பொறி1பொறி2பொறி3பொறி4

பொறி3

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  புலனுக்கான உறுப்பு.

  ‘கண், காது போன்ற பொறிகள்’

பொறி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

பொறி1பொறி2பொறி3பொறி4

பொறி4

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (விலங்கு, பறவை முதலியவற்றை) சிக்கவைக்கப் பயன்படுத்தும் சாதனம்.

  ‘காட்டுப் பன்றியைப் பொறி வைத்துப் பிடித்தார்கள்’

 • 2

  இயந்திரம்; சாதனம்.

  ‘சிக்கலான பொறி அமைப்பு உடைய ஏவுகணை’
  ‘அச்சுப் பொறி’
  ‘தட்டச்சுப் பொறி’