தமிழ் மகரந்தப் பை யின் அர்த்தம்

மகரந்தப் பை

பெயர்ச்சொல்

உயிரியல்
  • 1

    உயிரியல்
    பூவில் மகரந்தத் தூள் இருக்கும் பை போன்ற பாகம்.