தமிழ் மடக்கை அட்டவணை யின் அர்த்தம்

மடக்கை அட்டவணை

பெயர்ச்சொல்

கணிதம்
  • 1

    கணிதம்
    ஒவ்வொரு எண்ணுக்கும் உரிய மடக்கையின் மதிப்புகளைக் கொண்ட அட்டவணை.