தமிழ் மட்டம்வெடி யின் அர்த்தம்

மட்டம்வெடி

வினைச்சொல்-வெடிக்க, -வெடித்து

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (வாழை) கன்று தோன்றுதல்.

    ‘வாழை மட்டம்வெடித்துவிட்டதா?’