தமிழ் மடைப்பள்ளி யின் அர்த்தம்

மடைப்பள்ளி

பெயர்ச்சொல்