தமிழ் மனம்விட்டு யின் அர்த்தம்

மனம்விட்டு

வினையடை