தமிழ் மனம் குவி யின் அர்த்தம்

மனம் குவி

வினைச்சொல்குவிக்க, குவித்து

  • 1

    (ஒருவர் தன்) முழுக் கவனத்தையும் ஒருமுகப்படுத்துதல்.