தமிழ் மரபுக்கவிதை யின் அர்த்தம்

மரபுக்கவிதை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    யாப்பு இலக்கணத்துக்கு உட்பட்டு எழுதப்படும் கவிதை.