தமிழ் மரவை யின் அர்த்தம்

மரவை

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு (திருநீற்று) மடல்.