தமிழ் மருத்துவ வாழை யின் அர்த்தம்

மருத்துவ வாழை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு மஞ்சளும் பச்சையும் கலந்த நிறத்தில் இருக்கும் ஒரு வகை வாழைப்பழம்.