தமிழ் மறை மாவட்டம் யின் அர்த்தம்

மறை மாவட்டம்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    ஆயரால் நிர்வகிக்கப்படும் பல பங்குகளை உள்ளடக்கிய பகுதி; பேராயம்.