மல்லி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : மல்லி1மல்லி2

மல்லி1

பெயர்ச்சொல்

மல்லி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : மல்லி1மல்லி2

மல்லி2

பெயர்ச்சொல்