தமிழ் மாக்கட்டிப் பென்சில் யின் அர்த்தம்

மாக்கட்டிப் பென்சில்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (சற்றுத் தடித்த) சிலேட்டுக் குச்சி.