தமிழ் மாஜி யின் அர்த்தம்

மாஜி

பெயரடை

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு முன்னாள்.

    ‘மாஜி மந்திரி’
    ‘நடிகையின் மாஜி கணவர்’