தமிழ் மாற்றுக்கூறை யின் அர்த்தம்

மாற்றுக்கூறை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு