தமிழ் மாறி யின் அர்த்தம்

மாறி

பெயர்ச்சொல்

கணிதம்
  • 1

    கணிதம்
    ஒரு கணக்கிலோ சமன்பாட்டிலோ மாறக்கூடிய மதிப்பைக் கொண்ட உறுப்பு.