தமிழ் முடிபு யின் அர்த்தம்

முடிபு

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு