தமிழ் முடியரசு யின் அர்த்தம்

முடியரசு

பெயர்ச்சொல்