தமிழ் முற்பிறப்பு யின் அர்த்தம்

முற்பிறப்பு

பெயர்ச்சொல்