முற்றும் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : முற்றும்1முற்றும்2

முற்றும்1

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    எல்லாம்; அனைத்தும்.

    ‘முற்றும் துறந்த முனிவர்’

முற்றும் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : முற்றும்1முற்றும்2

முற்றும்2

வினையடை

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு முற்றிலும்.

    ‘அவருடைய இலக்கிய நோக்கு முற்றும் மாறுபட்டது’