தமிழ் முறைப்படுத்து யின் அர்த்தம்

முறைப்படுத்து

வினைச்சொல்-படுத்த, -படுத்தி

  • 1

    வரிசைப்படுத்துதல்; ஒழுங்குபடுத்துதல்.

    ‘நடந்த சம்பவங்களை முறைப்படுத்தி எழுதிக் கொடுங்கள்’

  • 2

    நெறிமுறைக்கு உட்பட்டதாக ஆக்குதல்.

    ‘மனநலம் குன்றியவர்களுக்கான காப்பகங்களின் செயல்பாடுகள் முறைப்படுத்தப்பட வேண்டும்’