தமிழ் முழங்காலிடு யின் அர்த்தம்

முழங்காலிடு

வினைச்சொல்-இட, -இட்டு

  • 1

    மண்டியிடுதல்.