தமிழ் முழம்போடு யின் அர்த்தம்

முழம்போடு

வினைச்சொல்

  • 1

    முழத்தில் அளத்தல்.