தமிழ் முழிப்பு யின் அர்த்தம்

முழிப்பு

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு