தமிழ் மூ யின் அர்த்தம்

மூ

பெயரடை

  • 1

    மூன்று என்னும் எண்ணின் பெயரடை.

    ‘மூவேந்தர்’
    ‘மூவுலகு’