தமிழ் மூக்குச்சளிப் பழம் யின் அர்த்தம்

மூக்குச்சளிப் பழம்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு வெளிர் சிவப்பு நிறத் தோலுடன் குழகுழப்பான சதைப் பகுதியைக் கொண்டிருக்கும் ஒரு வகைப் பழம்.