தமிழ் மூடை யின் அர்த்தம்

மூடை

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு