தமிழ் மூலக்கூறு வாய்பாடு யின் அர்த்தம்

மூலக்கூறு வாய்பாடு

பெயர்ச்சொல்

வேதியியல்
  • 1

    வேதியியல்
    ஒரு தனிமத்தின் அல்லது சேர்மத்தின் ஒரு மூலக்கூறில் உள்ள அணுக்களின் சரியான எண்ணிக்கையைக் குறிப்பது.

    ‘நீரின் மூலக்கூறு வாய்பாடு H₂O ஆகும்’