தமிழ் மொழுமொழுவென்று யின் அர்த்தம்

மொழுமொழுவென்று

வினையடை

  • 1

    கொழுகொழு என்று.

    ‘குழந்தை மொழுமொழுவென்று இருக்கிறது’