தமிழ் மௌத்து யின் அர்த்தம்

மௌத்து

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு