தமிழ் மேகப்புண் யின் அர்த்தம்

மேகப்புண்

பெயர்ச்சொல்