தமிழ் மேலெழுந்தவாரியான யின் அர்த்தம்

மேலெழுந்தவாரியான

பெயரடை

  • 1

    மேலோட்டமான.

    ‘இது மேலெழுந்தவாரியான கூற்று அல்ல’