தமிழ் மோழை யின் அர்த்தம்

மோழை

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு கொம்புகள் வளராத அல்லது கொம்புகள் மொண்ணையாக்கப்பட்ட மாடு.