தமிழ் மையாக யின் அர்த்தம்

மையாக

வினையடை

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு (அரைப்பதைக் குறித்து வரும்போது) மிருதுவாக.

    ‘துவையலை மையாக அரைத்துக் கொள்’