தமிழ் யத்தனி யின் அர்த்தம்

யத்தனி

வினைச்சொல்யத்தனிக்க, யத்தனித்து