தமிழ் யதேச்சையாக யின் அர்த்தம்

யதேச்சையாக

வினையடை

அருகிவரும் வழக்கு